Акыркы макалалар

Кырсыктан оолак бололу

Жа\ы жылга карата майрамдык иш-чараларды даярдоодо жана =тк=ръъд= шаардын аймагындагы =зг=ч= кырдаалдардын алдын алуу, жарандардын =мърън сактоо, =рт коопсуздугун камсыздоо максатында, шаарда жайгашкан мекеме, уюм, ишканалар (менчигинин търън= карабастан) жана шаардык коргонуу башкармалыктарына:

- Жа\ы жылды тосуу боюнча майрамдык иш-чараларды даярдоодо жана =тк=ръъд= калктын массалык търд= топтолуучу объектилеринде(клубдар, театр, ресторан, кафе, базар ж.б.) социалдык объектилерде (жогорку жана орто окуу жайлары, жатканалар, мектептер, мектепке чейинки мекемелер, оруканалар ж.б. у.с.) ыкчам =рттък-техникалык текшеръъл=рдъ уюштурууну жана аталган жайларга =рт коопсуздугунун талаптарынын аткарылышын камсыздоо;

- Жа\ы жылдык иш-чараларда колдонулуучу пиротехникалык жана же\ил къйъъчъ =рт коопсуздугун камсыздоо эрежелеринин талаптарына жооп берген жайларда сактоо, сатууга жана колдонууга тыюу салуу;

- жогорку жана орто окуу жайларында, мектептерде, мектепке чейинки мекемелерде, калк арасында =рт коопсуздугун сактоо боюнча тъшъндъръ иштерин уюштуруу;

- Жа\ы жылдык иш-чараларга даярдыктарды к=ръъ жана аларды =тк=ръъд= социалдык, муниципалдык жана коммуналдык кызмат к=рс=тъъ объектилерине аталган структуралардын жооптуу кызматкерлеринен туруктуу къз=тт=рдъ тъзъънъ;

- шаардык =ртк= каршы мамлекеттик кызматы башкармалыгы жана анын структуралык б=лъмд=ръ =рт кырсыктарынын алдын алуу, =рттъ =чъръъ боюнча атайын техникалардын жана къчт=рдън даярдыгын къч=тълг=н тартипке келтиръънъ милдеттендирген атайын № 394-б, буйругу шаар мэри тарабынан кабыл алынган. Шаардык =ртк= каршы мамлекеттик кызматынын башкармалыгына, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы тарабынан тиешелъъ аракеттер к=рълъъд=.