Акыркы макалалар

Суу – жердин каны

Суу – жердин каны

Коркунучсуз суу – бекем ден соолуктун кепилдиги болоору талашсыз. Себеби, ичкен суу аркылуу ар кандай ооруларга чалдыгып, к=з жумгандар катталууда. Адамдарга ичъъчъ суу аркылуу търдъъ оорулар жугуп, натыйжада дъйн= жъзъ боюнча 5 млн.дон ашык адам каза тапкан. Мындай к=рънъшт=р бизде да жок эмес, ич келте дартына чалдыгып жабыр тарткандар бар.

Жалал-Абад шаардык мэриясында «Борбордук Азия суу боюнча Альянсы» коомдук бирикмеси уюштурган ке\еш беръъ комитетинин жалпы чогулушу болду. Ага шаардын коммуналдык чарба жана курулуш маселелери боюнча вице-мэр Таирбек Чойбеков, Жалал-Абад «Сууканал» башкармалыгынын башчысы Айтибай Мусаев, аймактык башкармалыктардын башчылары жана башкарлар катышты.

- Ош шаары таза суу менен 93% пайызга, ал эми Жалал-Абад шаары 90% пайызга камсыз болгон. Бирок, акыркы мезгилде таза ичъъчъ суу менен камсыз кылуу маселеси орчундуу к=йг=й катары каралууда. Дъйн= жъзънд= таза суу тартыштыгынан канчалаган элдер жабыр тартып жатканы эске алынып, келечекте мындай к=йг=йл=рдън жаралышынын алдын алуу максатында 2009-жылдан бери Европа =нъктъръъ банкынын колдоосу менен «Ош жана Жалал-Абад шаарларында таза суу жана саркынды суу системаларын калыбына келтиръъ» долбоору ишке ашырылууда. Бул долбоордун алкагында 2012-жылы Франциялык SEUREKA компаниясы тарабынан «Кызыкчылыктары бар =н=кт=штъктъ =нъктъръъ жана катыштыруу» жъргъзъл= баштады. Аны жергиликтъъ 2 уюм BAKER TILLY жана Борбордук Азия суу боюнча альянсы коомдук бирикмелери иш жъзън= ашыра башташты,- дейт Борбордук Азия суу боюнча альянсы коомдук бирикмесинин кызматкери Нурида Имаралиева.

«Борбордук Азия суу боюнча Альянсы» коомдук бирикмеси 2012-жылдын май айынан тартып, «Ош жана Жалал-Абад шаарларын таза суу жана саркынды суу системаларын калыбына келтиръъ» долбоору менен ишт==д=. Долбоордун алкагында Жалал-Абад шаарындагы 4 шаар башкармасында 4 суу пайдалануучу комитеттери тъзълг=н, аларды к=з=м=лд== максатында Ке\еш беръъ комитети уюшулган. Бул комитет калктын сапаттуу ичъъчъ таза суу менен камсыздоо жагын к=з=м=лг= алат. Ошондой эле бъгънкъ =тк=рълг=н ке\ешменин негизги максаты калкты таза суу менен камсыз кылуудагы маселелерди аныктоо жана аны чечъъ максатында мэрия жана шаар суу башкармалыгы менен биргеликте иш жъргъзъъ”,- дейт Борбордук Азия суу боюнча альянсынын директору Эльмира Жолдошева.

Гавхарай Маматалиева Жалал-Абад шаарынан сър=т тартып сынакка катышып, анын э\ жаш же\ъъчъсъ болду. Анын айтымында жаш кезинен сър=т тартканга кызыгат. Мектепте сър=т ийримине катышып, търдъъ сынактардын катышуучусу болгон. Таза суу боюнча тарткан сър=тъ уюштуруучулар тарабынан бааланып сыйлыкка илингени ъчън аларга ыраазычылыгын билдирди.

Мындан сырткары Жалал-Абад шаарынан сынакка катышкан катышуучулар сър=т тартуу боюнча Ф. Асанхожаева 1-орунду, Н. Курманкулова 2-орунду, М. Маманазаров 3-орунду, У. Адылбеков 4-орунду, Г. Маматалиева 5-орунду ээлеген.

Ал эми дубал газета чыгаргандар боюнча: ЖАМУнун журналистика адастигинин 4-курсунун студенттери 1-орунду, М. Жыргалбаева, Г. Иманалы кызы 2-орунду, Б. Халилов, Э. Асек уулу 3-орунду ээлеген.

Мыкты фото сър=т сыйлыгын “Жалал-Абад ънъ” шаардык гезити багындырса, мыкты макала жазып З. Асанова1-орунду, К. ТЫНЫМБЕК кызы 2-орунду, Ы. Кочкорова 3-орунду, Н. Султанбек кызы 4-орунду, А. Акжолов 5-орунду ээлеген. Ал эми «Борбордук Азия суу боюнча альянсы» коомдук бирикмеси Ош шаарында биринчи суу форумун ийгиликтъъ =тк=ръштъ.

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы