Акыркы макалалар

Кошуналар менен ынтыкмакта жашоого чакырып...

Жакында Ош шаарындагы «Ош нуру» мейманканасында «Мектепкоомчулуктунборборукатарында» аттуупроектининбиринчи форуму болупөттү. Иш-чарага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустундагы 15 мектептиндиректорлору, соц.педагогдору, спикерлерижанакабарчыларыкатышышты. Форумдуннегизгимаксаты: коомчулуктапайдаболгонконфликтердиналдыналуужанакоёшулашжашапкележатканулуттармененбиргеликтеиштөөнүүйрөтүүболду.

Ошондой эле форумдамектеппарламентининбиржылдыкжыйынтыгыберилип, жаңыокуужылындааткарылатурганиш-чаралардынпландарытүзүлдү. Форум кызыктуужанамектеппарламентининмүчөлөрүнөпайдалууболду.