Акыркы макалалар

Волонтерлор семинар өткөрүштү

Жакында У. Маткаримоватындагы №4 гимназиясына Бишкек шаарындагы Грин ХаустунтилүйрөтүүчүлөрклубунунволонтерлоруЖемсАКШдан, Доминик Германиядан, РайнАКШдан, Эрик Канададан, Руслан Бишкектенкелип, районубуздагы 12 мектептинокуучуларынажанаанглис тили мугалимдерине семинар -тренинг өтүштү. Булсеминардынуюштуруучулары №4 гимназиянынанглис тили мугалимиМахмадаминоваМохираКамоловнажана №4 гимназиянын бүтүрүүчүсү, азыркы күндөВенгриянынборбору Будапешт шаарындагыБорбордукуниверситетинин аспиранты НодирбекАтаев, булиш-чараныуюштуруугажардамберди.

Жалпыокуучулар №4 гимназиянынжамаатынажанажашмуунгачынкөңүлдөнтаалим-тарбияберген Грин Хаус клубунунвалантерлорунаыраазычылыкбилдиребизжанаушундайсеминарларды мүмкүн болушунча бат-баттанөткөрүптуруусункаалайбыз.